AUDIT |  AudítorskÉ služby

Ako audítori sme si vedomí našej zodpovednosti vyjadriť objektívny názor. Naši odborníci majú bohaté skúsenosti s vykonávaním auditov. Počas nami vykonávaných auditov sa opierame o súčasné platné predpisy a najnovšiu judikatúru z oblasti finančného výkazníctva a auditu.

Pre každý audit zostavujeme osobitný tím vybraných odborníkov.

Vedením tohto tímu bude poverený zodpovedný audítor, ktorý bude koordinovať s vedením spoločnosti priebeh zákazky.

Zároveň bude podporený tímom skúsených spolupracovníkov, ktorí zodpovedajú všetky Vaše otázky týkajúce sa auditu.

Ak je to potrebné, spolupracujeme aj s odborníkmi z oblastí daní (napr. DPH, medzinárodné daňové právo, podnikové kombinácie atď.), práva, ako aj IT. Tento prístup nám umožňuje zabezpečiť, že audit bude cielený, efektívny a prispôsobený individuálnym potrebám a rizikám Vašej spoločnosti.

Naši skúsení odborníci v rámci účtovného auditu preveria Vašu ročnú účtovnú závierku a jej súlad s platnou legislatívou. Zároveň vykonávame zákazky ako audítor komponentu a overujeme súlad finančných informácii s pravidlami skupinového vykazovania.

Naše služby

Vaše kontaktné osoby

Peter Szabó

Audítor | Director

Miroslava Onuferová

Audítor | Manažér